Česká Bible (Bible 21) by různí autoři

Česká Bible (Bible 21)

By různí autoři

  • Release Date: 2015-04-08
  • Genre: Bibles
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Největší přikázání:
34 Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam. 35 Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: 36 "Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?" 37 Ježíš mu řekl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' 38 To je první a největší přikázání. 39 Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' 40 V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."
Matouš 22 (34-40)

Dobré čtení!

Reviews

  • Pane viďíš to :-(

    2
    By _pes
    Co za člověka chce za bibli platit?

keyboard_arrow_up